להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

האם קונבנציונליות מונעת אובדנות?

בחינת
התיאוריה של ג'סור על אובדנות בבני נוער

ד"ר דנה פלדמן

התנהגות אובדנית לרוב איננה מתרחשת באופן בלעדי, אלא מחקרים מראים כי היא נוטה להתרחש בו בעת עם התנהגויות מסכנות בריאות כמו שתיית אלכוהול, שימוש בסמים וכו'.  הולינגר Holinger, 1979)), הציע כי קיים רצף של הרס עצמי במתבגרים הנע מן הסמוי (סמים, נהיגה פרועה)  ועד לגלוי (לדוג' פציעה עצמית וניסיונות אובדניים). "התיאוריה להתנהגות בעייתית" של ג'סור (Jessor et al., 2003) מציעה כי "קונבנציונליות", שהינה מערך של גורמי מגן הקשורים לתמיכה מהסביבה ולבקרה עצמית וחברתית, מגינה מפני מעורבות בהתנהגויות מסכנות בריאות. מחקרנו בחן האם "קונבנציונאליות" עשויה להסביר לא רק התנהגויות מסכנות בריאות אלה גם התנהגויות אובדניות. השערות אלו נבחנו בעזרת מדגם של אוכלוסיה לא קלינית של מתבגרים שכלל 1285 מתבגרים ישראלים יהודים וערבים בגילאי 14-17. המתבגרים מילאו שאלוני דיווח עצמי בעברית או בערבית. תוצאות המחקר מראות כי בהתאם להשערותינו, התנהגויות מסכנות בריאות היו קשורות באופן מובהק וחיובי להתנהגות אובדנית. בהתאם לתיאוריה של ג'סור, "קונבנציונאליות" ( גורמי המגן: בקרה עצמית, בקרה חברתית, הזדהות עם ערכי החברה ותמיכה הורית) הייתה קשורה באופן שלילי ומובהק להתנהגויות סיכון וכן לניסיונות אובדניים ולפגיעה עצמית שאיננה אובדנית. ממצאים אלו תומכים בקיומו של  "רצף של הרס עצמי" בעל  גורמי מגן משותפים ומעשירים את הספרות המחקרית בבחינת גורמי מגן כמו בקרה עצמית וחברתית הלקוחים מהתיאוריה של ג'סור וטרם נחקרו בהיבט של התנהגות אובדנית. מחקר זה יכול לתרום להבנה ולפיתוח של תוכניות התערבות ומניעה של אובדנות, כך שלפיו עליהן לכלול טווח רחב יותר של התנהגויות סיכון כמטרה ומוקד להתערבות. בנוסף לכך, יש לפעול להתערבויות המתמקדות בקידום וביסוס של גורמי מגן בקהילה כמו מנגנוני תמיכה וריסון/בקרה של  ההורים, חברים ובית הספר. 
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין